miniMIZE

با استفاده از این نرم افزار می توانید تصویری از پنجره های Minimize شده را به صورت بند انگشتی (Thumbnail) بر روی دسکتاپ مشاهده کنید .

توضیحاتدانلود